این کتاب در دست تالیف بوده و بزودی در دست علاقه مندان و خوانندگان قرار می گیرد.