تاریخچه

آزمون شخصیت شناسی MBTI  با مشارکت و تحقیق مادرو دختری به نام های کاترین کوک بریگز** و ایزابل بریگز مایرز*** معرفی و ایجاد شد. کاترین سی و بریگز باورهای روانشناختی خود را با باورهای مشهور کارل گوستاویونگ ترکیب کردند و در نتیجه ۱۶ نوع شخصیت را ارزیابی کردند  . کاترین بریگز نظریه های یونگ را به طور گسترده مطالعه کرد و معتقد بود که می توان از کارهای وی به صورت عملی استفاده کرد و در نتیجه وی تحقیق خود را بر اساس نظریه نوع شناسی کارل یونگ بنا نهاد .

بریگز و مایرز ایده های یونگ را در مورد کارکردهای ذهنی توسعه دادند و نقش آنها را در مفهوم و توصیفات نوع روانشناختی MBTI گنجاندند.

روانشناسی یونگ در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و بعداً برای ایجاد شاخص های شخصیت شناسی مایرز-بریگز استفاده شد . ایزابل مایرز برای خلق این اثر پیشگامانه بسیار کار کرد و ارزیابی شخصیت شناسی MBTI را برای چاپ و رونمایی در سال ۱۹۶۲ تکمیل کرد. گفته می شود بیش از دو میلیون نفر سالانه  ارزیابی های شحصیتی MBTI را در سراسر جهان انجام می دهند و شرکت ها و افراد از آن برای شناسایی ویژگی های شخصیتی و بهبود عملکرد انسانی و شخصیتی خود استفاده می کنند.

آزمون شخصیت شناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی به روش  MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI ارزشیابی تیپ شخصیتی چهار حرفی فرد را مشخص می کند ، هر حرف مربوط به یک اولویت یا گرایش شخصیتی خاص است. ازمون ارزیابی MBTI  معمولاً حدود ۲۰-۲۵ دقیقه طول می کشد وهیچ جواب درست یا غلطی در آن وجود ندارد. از کسانی که آزمون MBTI را پشت سر می گذارند خواسته می شود تا جایی که می توانند صادقانه به سوالات پاسخ دهند. در واقع آزمون مایرز-بریگز از چهار دوگانگی (Dichotomy) یا چهار جفت عملکرد شخصیتی مخالف تشکیل شده است که در مجموع ۱۶ تیپ شخصیتی را در هسته آن تشکیل می دهد.

همچنین بخوانید  دنیای ادراکی

 

چهار نوع شخصیت (دوگانگی) MBTI :

تقسیم بندی این دایکوتومی بر اساس چهار مولفه صورت می گیرد:

  • E/I درون گرایی- برون گرایی     Introverted_Extroverted

نمره به دست آمده در این بعد نمایانگر این است که افراد چگونه و از کجا کسب انرژی می کنند؟

 

  • S/N شهودی – حسی    Intuition_sensing

دریافت اطلاعات در افراد از چه طریقی می باشد؟

 

  • F/T فکری – احساسی Thinking_feeling

نمره به دست آمده در این بعد  می گوید که انسان ها چگونه تصمیم گیری می نمایند؟

 

  • ساختارمند – منعطف Judging_Perceiving

روشی که انسان ها برای سبک زندگی خود انتخاب می کنند چیست؟

 

– نظریه Myers-Briggs بیان می دارد نحوه رفتار و شخصیتی افراد از فردی به فرد دیگر متفاوت است و نشان دهنده تفاوت انسان ها در ابعاد ذکر شده می باشد.

آزمون شخصیت شناسی MBTI

برون گراها

شخصیت های برون گرا با بودن در کنار دیگران ، معمولاً گروههای بزرگتر و تیم ها انرژی می گیرند و با برقراری ارتباط کلامی و بودن در اجتماع انرژی خود را از دنیای خارج کسب می کنند و به آن منعکس می کنند. برونگرایان نیاز به تعامل و معاشرت فراوان با مردم دارند.

درون گراها

درون گراها  انرژی خود را از درون خود می گیرند. خلوت و تنهایی را بر بودن در جمع ترجیح می دهند. شاید این گونه به نظر بیاید که افراد درونگرا ، کمرو و خجالتی می باشند حال آن که اینطور نیست.

شهودی ها  

افراد شهودی با تمرکز بر امکانات آینده ، تصمیم گیری می کنند. آنها به طور کلی از تخیل کلامی خلاق پیروی و به سرعت نتیجه گیری می کنند. آنها دوست دارند ذهنشان را با احتمالات ، آینده و چشم انداز درگیر نمایند.

همچنین بخوانید  رفتار کلی در تئوری انتخاب

حسی ها  

حواس پنجگانه منبع مهم دریافت اطلاعات برای این افراد هستند. تمرکز حسی ها بر واقعیت و زمان اکنون می باشد.

فکری یا منطقی ها

فکری ها بر اساس داده های متقن و دقیق تصمیم می گیرند وهنگام تصمیم گیری به عواقب منطقی آن توجه می کنند و موافقان و مخالفان یک موقعیت را به طور عینی می سنجند.

احساسی ها

افراد احساسی با قلبشان تصمیم می گیرند و می توانند  با اکثر افراد در شرایط مختلف همذات پنداری می کنند. آنها براساس ارزشهایشان در مورد تکریم و قدردانی و حمایت از دیگران تصمیم می گیرند و به شدت دلسوز ، همدل و مهربان هستند و همیشه برای ایجاد هماهنگی تلاش می کنند.

قضاوت گراها یا ساختارمندها

افراد قضاوت گرا صورت برنامه ریزی و منظم زندگی می کنند و به دنبال تنظیم و مدیریت زندگی خود هستند. سبک زندگی این افراد چارچوب و ساختار دارد.

منعطف ها

افراد منعطف ترجیح می دهند سبک زندگی خودجوش و انعطاف پذیری داشته باشند. هدف آنها معمولاً به جای تلاش برای کنترل زندگی ، تجربه و فهم آن است و دوست دارند راهی برای سازگاری و تغییر مسیر داشته باشند.

*Myers_Briggs Type Indicators

**Katharine Cook Briggs

***Isabel Briggs Myers