روانشناسی

صفحه اصلی/روانشناسی

رفتار کلی در تئوری انتخاب

ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب خود می گوید آنچه که از ما انسان ها سر می زند ، رفتار است. در تئوری انتخاب رفتارها را تحت عنوان رفتار کلی  Total Behaviorنامگذاری می کنند.

By |۲۰۲۰-۱۰-۱۴T۲۳:۴۸:۲۳+۰۳:۳۰مهر jS ۱۳۹۹|روانشناسی|بدون ديدگاه
Go to Top