دنیای ادراکی

ما دنیای واقعی را از طریق سیستمی به نام سیستم ادراکی درک می کنیم. اطلاعات مربوط به دنیای واقعی ابتدا از طریق سیستم حسی به ما می­رسد: چشم­ها، گوش­ها، بینی، دهان و پوست. در مرحله بعد، این احساسات از سیستم ادراکی ما عبور می­کنند

رفتار کلی در تئوری انتخاب

ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب خود می گوید آنچه که از ما انسان ها سر می زند ، رفتار است. در تئوری انتخاب رفتارها را تحت عنوان رفتار کلی  Total Behaviorنامگذاری می کنند.

Go to Top