admin

صفحه اصلی/فریبا زنوزی

About فریبا زنوزی

من فریبا زنوزی هستم . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کارم هم مشاوره است در زمینه بهبود فردی ، خانواده ، ازدواج و زوج درمانی هم آموزش که در موضوعات ذکر شده کارگاه و دوره های آموزشی برگزار می کنم.

گزارش سمینار “شادی را به خانه هایمان دعوت کنیم”

گزارش سمینار"شادی را به خانه هایمان دعوت کنیم" این سمینار [...]

By |۲۰۱۹-۰۱-۲۲T۰۹:۴۸:۲۳+۰۳:۳۰بهمن jS ۱۳۹۷|گزارش فعالیت ها|بدون ديدگاه

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل

اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.aknoonsite.com بازدارنده ها [...]

By |۲۰۱۹-۰۱-۲۱T۱۰:۱۴:۰۶+۰۳:۳۰بهمن jS ۱۳۹۵|تحلیل رفتار متقابل TA|۳۰ Comments
Go to Top