موفقیت با تحلیل رفتار متقابل

 

نویسنده: جات منینگز

مترجم: مهرداد فیروزبخت

در مقدمه کتاب می خوانیم:

مؤلف این کتاب، راه هایی به ما نشان می دهد تا موقعیت خودمان را در روابط میان فردی بیابیم و بفهمیم چطور می توانیم با دیگران وارد بازی نشویم. البته این تلقی عامیانه ای است که تصور کنیم اگر با دیگران بازی نکنیم، آنها تغییر خواهند کرد. آنها تغییر نخواهند کرد، حداکثر ممکن است از بازی کردن با ما خودداری کنند و کسان دیگری را برای بازی کردن بیابند.

امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و با خواندن آن بفهمید وقت تان را چطور ساخت می دهید و چطور دیگران را نوازش می کنید و دیگران چطور شما را نوازش می کنند. همچنین چطور احساسات بدتان (یا ساخت و پاخت هایتان) را با بازی کردن و خیال پردازی، همیشگی می کنید و چطور می توانید این احساسات بد را کنار بگذارید و خودمختار بودن را شروع کنید.

برای شروع، چشمان تان را ببندید. به زندگی تان و طرز زندگی تان فکر کنید.

به این فکر کنید که اگر تغییر نکنید، در پنج، ده یا بیست سال آینده، زندگی تان چگونه خواهد بود؟

اگر جوابتان خوشایند نیست، بهتر است تغییر کنید. اگر هم آن را دوست دارید، با آن بمانید!

 

همچنین بخوانید  زندانیان باور